Ondernemingen

Wat kunnen we betekenen voor u?

 

Invordering van onbetwiste geldschulden

Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder.

 

Download hier de brochure.

 

1. Een nieuwe procedure voor de invordering van onbetaalde facturen.

Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaand en opeisbaar is, valt binnen deze nieuwe procedure. In deze procedure is er geen beperking voorzien voor wat betreft de omvang van het in te vorderen bedrag.

Bij de hoofdsom (factuurbedrag) worden de verhogingen en intresten die eventueel voorzien zijn in de factuurvoorwaarden toegevoegd, met een maximum van 10% ten belope van de hoofdsom van de schuld.

Deze procedure is thans enkel toepasbaar voor alle commerciële handelsdaden. Dus enkel in B2B, en niet tegenover publieke overheden of consumenten.

Deze invordering loopt via een gerechtsdeurwaarder en is een zuiver administratieve procedure.

 

2. Hoe verloopt deze procedure?

De invordering gebeurt door de gerechtsdeurwaarder, in naam en voor rekening van de schuldeiser op verzoek van de advocaat van de schuldeiser.

De gerechtsdeurwaarder betekent voorafgaandelijk aan de schuldenaar een aanmaning om te betalen.

In deze aanmaning wordt duidelijk vermeld over welke verbintenis het gaat (bv. een factuur) waaruit de schuld is ontstaan.

Daarbij wordt een duidelijke afrekening vermeld van alle geëiste bedragen.

De debiteur krijgt één maand tijd om zijn schuld te vereffenen of een afbetaling voor te stellen. Daarbij worden hem ook de mogelijkheden aangewezen hoe op deze aanmaning dient te worden gereageerd door middel van een verplicht bij te voegen antwoordformulier.

 

3. Het antwoordformulier

Bij deze aanmaning wordt een kopij gevoegd van de bewijsstukken (bv. facturen). Op deze wijze weet de debiteur perfect waarop deze schuld slaat.

Daarbij wordt ook nog een antwoordformulier gevoegd. Met dit formulier kan de debiteur aan de gerechtsdeurwaarder betalingsfaciliteiten vragen of de redenen te kennen geven waarom hij de schuldvordering betwist.

 

4. De reactie van de debiteur

Ingeval de schuldenaar betaalt of de redenen te kennen geeft waarom hij de schuld betwist, wordt de procedure beëindigd.

Bij betwisting kan de schuldeiser zijn rechten alsnog uitoefenen voor de bevoegde rechtbank, door deze in te leiden via een dagvaarding.

De schuldenaar kan ook een voorstel tot afbetaling formuleren, dat door de eiser dient te worden goedgekeurd. Dit wordt dan strikt opgevolgd door de gerechtsdeurwaarder.

 

5. Wat volgt na verloop van één maand?

Acht dagen na het voorloop van de termijn van één maand stelt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op.

Daarbij kan hij vaststellen

  • dat de schuldenaar zijn schuld niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan
  • dat hij geen betalingsfaciliteiten heeft aangevraagd
  • geen redenen heeft te kennen gegeven waarom hij niet betaalt of de schuld betwist
  • dat de schuldenaar de overeengekomen betalingsfaciliteiten niet is nagekomen

6. Centraal Register

Deze procedure wordt door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder integraal digitaal overgemaakt aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, die dit beheert en controleert in een Centraal Register voor de invordering van onbetwiste geldschulden (CROS).

Alle exploten (bv. de aanmaning en betekeningen), kennisgevingen, betalingsfaciliteiten, proces-verbaal, bijlagen, enz worden in dit register digitaal opgeladen. Deze gegevens worden daarin 10 jaar bewaard.

 

7. Gerechtelijke uitvoering

Het proces-verbaal van niet-betwisting krijgt vanuit het Centraal Register een formulier van tenuitvoerlegging, authentiek getekend door een magistraat en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Dit formulier, samen met de uitvoerbaarverklaring, vormt de titel op basis waarvan de gerechtsdeurwaarder onmiddellijk tot gerechtelijke uitvoering kan overgegaan.

Achteraf heeft de debiteur eventueel nog steeds de mogelijkheid om een vordering in te stellen, mocht hij niet akkoord gaan met de bekomen titel. Deze vordering schorst de gerechtelijke uitvoering.

 

8. En wat kost U dit ?

Via deze procedure dienen thans geen (hoge) griffierechten meer betaald te worden, zoals dit het geval was bij een dagvaarding. Bovendien is deze procedure ook vrijgesteld van registratierechten.

De gerechtsdeurwaarder rekent voor de aanmaning de kost voorzien door het Tarief* van de gerechtsdeurwaarders. Deze kost is ten laste van de debiteur en wordt mee ingevorderd.

Deze procedure kost ongeveer 2/3 minder dan een inleiding via een dagvaarding.

 

* KB dd. 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief van akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen