Minnelijke invorderingen

1. Minnelijke invordering

Een vennootschap die beschikt over vorderingen op derden en deze op een bepaald ogenblik niet meer zelf kan verhalen, kan beroep doen op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder om deze 'op minnelijke wijze' trachten te innen. De gerechtsdeurwaarder zal hierbij gebruik maken van de wettelijke middelen die hem hiertoe door de wet zijn ter hand gesteld, eigen aan zijn functie, en vooral gebruik makend van zijn jarenlange ondervinding, zijn juridische opleiding, zijn menselijke kennis en omgang, evenals de moderne communicatiemiddelen.

1.1. Welke vorderingen?

 • alle vorderingen wegens onbetaalde niet – betwiste facturen of opeisbare bedragen
 • de wettelijke voorziene nalatigheidsintresten overeenkomstig de op de factuur vermelde verkoopsvoorwaarden of op een onthaalblad
 • het eventueel op de factuur vermelde verhogingsbeding uit hoofde van schadevergoeding

1.2. Wanneer toevertrouwen?

De openstaande vordering kan op elke ogenblik van de invordering worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Dit kan onmiddellijk geschieden zodra de vervaltermijn van de vordering is verstreken, hetzij na het versturen van de eerste ingebrekestelling of aanmaning door het bedrijf zelf.


2. Het voorafgaand onderzoek door de gerechtsdeurwaarder

2.1. Na ontvangst van een opdracht, doet de gerechtsdeurwaarder nazicht van het adres van de geadresseerde(n) in het rijksregister.

Dit gebeurt, teneinde de juiste domicilie van de geadresseerde te kennen. 

2.2. Aanmaning

De gerechtsdeurwaarder stuurt een aanmaning naar de debiteur. Dit geschiedt per gewoon schrijven. Een termijn van 15 dagen is door de wet voorzien om de betaling te bekomen.

2.3. Betalingsregeling

Indien de debiteur niet reageert op de aanmaning van de gerechtsdeurwaarder, zal hij trachten telefonisch een betalingsregeling overeen te komen met de debiteur.

De gerechtsdeurwaarder beslist zelf betreffende deze betalingsregeling, in het belang van de eiser, dit als een goede huisvader, en rekening houdend met o.a de volgende criteria :

 • Afbetalingsplannen moeten steeds voorzien dat de cliënt-eiser al zijn rechten onverminderd en van rechtswege kan hernemen bij niet stipte nakoming van een betalingstermijnā€‹
 • Indien een afbetalingsplan over een langere periode loopt, kan het afbetalingsplan maar toegestaan worden mits uitdrukkelijk voorzien wordt in een recht voor de eiser om het plan te wijzigen in functie van de alsdan opnieuw te evalueren toestand van de debiteur (globale evolutie van het dossier en afbetalingsmogelijkheden van de debiteur …)
 • Bij het toestaan van een afbetalingsplan is het uitgangspunt steeds het bekomen van een zo groot mogelijke recuperatie op een zo kort mogelijke termijn, rekening houdend met de mogelijkheden van de debiteur (inkomsten/vermogen) en de globale recuperatiekansen in het dossier
 • Indien het terugbetalingsplan tussentijds stil valt, stuurt de gerechtsdeurwaarder een nieuwe aanmaning

3. Afsluiten van het dossier of gerechtelijke stappen ondernemen ?

Indien geen minnelijke betaling kan bekomen worden, of indien na verloop van tijd de minnelijke betalingen worden stopgezet door de debiteur, kunnen twee stappen worden overwogen :

3.1. afsluiten van het dossier

Indien uit het vermogensonderzoek en/of bij gebreke aan reactie tot insolvabiliteit moet worden besloten, zal het dossier worden afgesloten. Daarbij zal een solvabiliteitsverslag en fiscaal attest aan de eiser worden overgemaakt. Dit zal hem toelaten de niet geïnde factuur boekhoudkundig af te schrijven en de eventuele BTW te recupereren.


3.2. opstarten gerechtelijke invordering

Indien uit het vermogensonderzoek blijkt dat een gerechtelijke invordering een redelijke kans oplevert om met succes tot invordering over te gaan, kan besloten worden tot dagvaarding over te gaan.


3.3. gerechtelijke invordering

Nadat een vonnis werd bekomen, zal de gerechtsdeurwaarder verder instaan voor de gerechtelijke invordering van de bekomen titel.


4. Algemene afspraken


De briefwisseling tussen de gerechtsdeurwaarder en de invorderaar wordt beperkt tot een minimum en gebeurt louter digitaal.

De volledige opvolging van de inning van de verschuldigde bedragen gebeurt door de gerechtsdeurwaarder.

5. Besluit

De minnelijke invordering door de gerechtsdeurwaarder garandeert :

 • de volledige wettelijke behandeling van het dossier, met respect voor de debiteur en zijn rechten
 • mogelijkheid tot boekhoudkundige afschrijving van de facturen bij het afsluiten van het dossier aan de hand van het solvabiliteitsverslag en fiscaal attest
 • de volledige opvolging van de procedure, vanaf de minnelijke invordering tot en met de volledige regeling na gerechtelijke uitvoering
 • de opvolging van de afbetalingen in de diverse dossiers brengt geen bijkomende kosten mee voor de cliënt
 • de opzoeking van de juiste persoon, de kennis van zijn juiste domicilie in geval van verhuis van de debiteur, en de namen van de juiste personen die kunnen aangesproken worden in betaling