Wedstrijden - loterijen - tombola

Het begrip wedstrijd wordt niet uitdrukkelijk bepaald in de wet. Bij een wedstrijd mag het bepalen van de winnaar niet gebeuren via het lot.

 

Er dient aldus een wedstrijdreglement te worden opgesteld waarbij wordt bepaald aan welke vereisten deelnemers dienen te voldoen, welke vragen er dienen te worden beantwoord en waarbij tevens een schiftingsvraag wordt bepaald voor het geval van een ex-aequo.

 

De winnaars zijn de personen die het antwoord op de wedstrijdvraag correct beantwoorden en die het antwoord op de schiftingsvraag correct beantwoorden of het antwoord het dichtst benaderen.

 

De gerechtsdeurwaarder is gemachtigd om wedstrijdreglementen op te stellen, het goede verloop van de wedstrijd volgens het geldende reglement te verzekeren, zintuiglijk waarneembare vaststellingen te doen en over te gaan tot het bepalen van winnaars.

 

Ingevolge de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming is het wettelijk toegelaten om ook wedstrijden te organiseren die gekoppeld zijn aan een aankoopverplichting.

 

Dikaioma heeft een uitgebreide ervaring met het opstellen van wedstrijdreglementen die volledig op maat van de cliënt kunnen worden aangeleverd. Tevens heeft Dikaioma een uitgebreide expertise op vlak van wedstrijdreglementen voor online wedstrijden via internet.

 

Overeenkomstig de Wet op de loterijen van 31 december 1851 zijn loterijen in België in principe verboden.

 

Het begrip loterij wordt bepaald door het artikel 301 van het Strafwetboek: “Als loterijen worden beschouwd alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot”.

 

Artikel 7 van de Wet op de loterijen van 31 december 1851 voorziet in uitzonderingen op het verbod:

Buiten deze wet vallen de loterijen uitsluitend bestemd tot godvruchtige of liefdadige werken, tot bevordering van nijverheid en kunst of tot elk ander doel van algemeen nut, wanneer ze toegelaten zijn : Door het College van Burgemeester en Schepenen, indien de uitgifte van de loten alleen in de gemeente gedaan en aangekondigd wordt en slechts wordt gepubliceerd in de kranten die er worden gedrukt; Door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, indien de uitgifte der loten gedaan en aangekondigd wordt in verscheidene gemeenten van de provincie of wordt gepubliceerd in de kranten die er gedrukt worden; Door de Regering, indien de uitgifte der loten in meer dan één provincie gedaan en aangekondigd of gepubliceerd wordt”

 

Nationale tombolavergunningen worden elk jaar verleend bij Koninklijk Besluit en enkel aan instellingen zonder winstoogmerk die een doel van algemeen nut hebben.

 

Elke commerciële firma die een tombola wenst te organiseren dient beroep te doen op één van deze toegelaten verenigingen met een winst voor haar goed doel.

 

Bij een dergelijke tombola is de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder niet verplicht doch deze tussenkomst kan wel de geloofwaardigheid van de actie verhogen.